Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Lâm Đồng
Tên đề tài Đánh giá và đề xuất định hướng phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 19 tháng
Thời gian bắt đầu 01/04/2016
Thời gian kết thúc 01/11/2017
Năm viết BC 2018
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Minh An
Cán bộ phối hợp KS. Vũ Bá Yêu, KS. Đỗ Phi Diên, KS. Nguyễn Phương Nam, CN. Nguyễn Văn Huấn
Kinh phí 150
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 150
Kinh phí khác 0
Số quyết định 374/QĐ-UBND
Ngày quyết định 02/02/2018
Ngày hợp nghiệm thu 30/03/2018
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 31/08/2018
Số đăng ký 2018-063-33/KQNC
Ký hiệu kho LDG-2018-033
Lĩnh vực 40105. Cây công nghiệp và cây thuốc
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Lâm Hà
Thông tin tóm tắt

1. Mục tiêu:

Xác định tính thích ứng và hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà. Trên cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học để định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo.

2. Nội dung thực hiện:

- Điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà.

- Điều tra diện tích, năng suất, sản lượng, đất đai, sâu bệnh hại, chi phí sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ, điện, nước, giao thông, những khó khăn, thuận lợi của các các hộ dân… liên quan đến sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà.

- Khảo sát tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ hồ tiêu tại tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Gia Lai, tỉnh Lâm Đồng .

- Khảo sát thị trường tiêu thụ hồ tiêu TP. Hồ Chí Minh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ cây hồ tiêu qua các nguồn (mạng internet, báo, đài…).

- Tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của cây hồ tiêu.

- Đánh giá, so sánh hiệu quả kinh tế giữa cây hồ tiêu với cây cà phê, cây chè, cây dâu tằm (kế thừa số liệu kinh tế- xã hội huyện Lâm Hà giai đoạn 2011 - 2015).

- Kiến nghị, đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây hồ tiêu trong cơ cấu hợp lý cây trồng trên địa bàn huyện để phát triển bền vững cây hồ tiêu giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo, bao gồm các giải pháp về: quy hoạch, chính sách (vốn, đào tạo nghề, cơ chế hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật), hợp tác trong sản xuất; chế biến, tiêu thụ.

Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL
Đơn vị quyết định UBND huyện Lâm Hà
Cơ quan cấp kinh phí