Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Lâm Đồng
Tên đề tài Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè (Coffea arabica l.) đạt năng suất, chất lượng cao tại Lâm Đồng
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 36 tháng
Thời gian bắt đầu 01/04/2015
Thời gian kết thúc 01/04/2018
Năm viết BC 2018
Chủ nhiệm đề tài ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh
Cán bộ phối hợp KS. Lê Văn Bốn, ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, TS. Trần Anh Tùng, KD. Lại Thị Phúc, ThS. Nguyễn Đình Thoảng, KS. Lê Văn Phi, CN. Vũ Thị Danh, KS. Nông Khánh Nương, KS. Nguyễn Văn Quảng, ThS. Dương Công Bằng
Kinh phí 970
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 970
Kinh phí khác 0
Số quyết định 88/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 03/07/2501
Ngày hợp nghiệm thu 11/07/2018
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 05/09/2018
Số đăng ký 2018-063-34
Ký hiệu kho LDG-2018-034
Lĩnh vực 40105. Cây công nghiệp và cây thuốc
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Lâm Đồng
Thông tin tóm tắt

Mục tiêu
Mục tiêu tổng quát
Phát triển giống cà phê chè có năng suất và chất lượng cao tại các vùng sinh thái phù hợp tại tỉnh Lâm đồng.
Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng cơ cấu giống và những hạn chế trong sản xuất cà phê chè của tỉnh Lâm Đồng.   
- Chọn được 3 - 7 giống cà phê chè có năng suất trên 3,0 tấn nhân/ha, khối lượng 100 nhân >16 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 >70%, chất lượng cà phê tách đạt “tốt” đến “rất tốt” và phù hợp với các vùng sinh thái trồng cà phê chè tỉnh Lâm Đồng.
- Xây dựng 06 mô hình sản xuất cà phê chè theo hướng bền vững ứng dụng giống mới và các biện pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp (qui mô 1ha/mô hình tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng).
- Đào tạo 30 kỹ thuật viên, tập huấn 150 nông dân nắm bắt được các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cà phê chè theo hướng phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao.

Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
Cơ quan cấp kinh phí