Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Lâm Đồng
Tên đề tài Đánh giá hiệu quả lợi ích xã hội của dự án xử lý nước thải tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 14 tháng
Thời gian bắt đầu 01/04/2015
Thời gian kết thúc 01/05/2016
Năm viết BC 2016
Chủ nhiệm đề tài CN. Đoàn Thị Ái Nhi
Cán bộ phối hợp CN. Nguyễn Thị Thùy Trang, BSCKII. Đặng Đình Hòa, BSCKII. Đồng Sĩ Quang, TS. Lê Thanh Loan, BSCKII. Nguyễn Văn Hòa, KS. Phạm Mạnh Hùng, CN. Vũ Tử Long, ThS. Thái Doãn Hưng, CN. Lê Công Phước
Kinh phí 36.178
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 36.178
Kinh phí khác 0
Số quyết định 725/QĐ-SYT
Ngày quyết định 28/11/2016
Ngày hợp nghiệm thu 03/12/2016
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 13/12/2016
Số đăng ký 2018-063-37/KQNC-CS
Ký hiệu kho LDG-2018-037
Lĩnh vực 10509. Các khoa học môi trường
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Lâm Đồng
Thông tin tóm tắt Đề tài nghiên cứu “Hiệu quả lợi ích xã hội dự án xử lý nước thải của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ”được tiến hành tại tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 05/2016 . Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích chi phí đầu tư và vận hành của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng; định giá trị lợi ích của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng dựa vào phương pháp định giá ngẫu nhiên; và dựa trên kết quả phân tích lợi ích và chi phí để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án xây
dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Cơ quan sở y tế tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở y tế tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng
Đơn vị quyết định Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan cấp kinh phí