Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Thị Huế
Tên đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm có kết nối với máy vi tính, phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong học tập môn Vật lí
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 15 tháng
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Năm viết BC 2019
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Chí Nguyện
Cán bộ phối hợp
Kinh phí 345
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 0
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho NBH-010-2019
Lĩnh vực 50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý
Thông tin tóm tắt Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hai bộ thí nghiệm vật lí 11, lập trình kết nối thí nghiệm với máy vi tính. Xây dựng phương án (quy trình) sử dụng thí nghiệm trong dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Hoa Lư
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí