Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Thị Huế
Tên đề tài Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Năm viết BC 2019
Chủ nhiệm đề tài CN. Nguyễn Thành Chương
Cán bộ phối hợp Vũ Xuân Trường; Nguyễn Thị Thủy; Lê Ngọc Mừng; Đặng Thanh Hoàng; Trần Văn Thảo; Trần Tuấn Vũ; Cao Thị Hà; Nguyễn Thị Thanh Loan; Trần Đặng Đoan Thùy
Kinh phí 0
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 0
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho BPC-001-2019
Lĩnh vực 50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Bình Phước
Thông tin tóm tắt Công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số là một vấn đề đang được các cấp, các ngành, các nhà khoa học hết sức quan tâm, đặc biệt một số tỉnh Tây bắc, Tây nguyên có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các tỉnh đã và đang nghiên cứu đề tài khoa học về đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. Trong đó có những đề tài nghiên cứu đã áp dụng, được đăng trên thông tin đại chúng với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, nhiều nội dung phong phú.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Sở Nội vụ Tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình Phước
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí