Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Thị Huế
Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Năm viết BC 2018
Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Thanh Trà
Cán bộ phối hợp Phan Thị Thanh Huyền
Kinh phí 0
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 0
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho NDH-010-2019
Lĩnh vực 50703. Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý
Thông tin tóm tắt Nghiên cứu thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị cho thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025. Cần mở rộng nghiên cứu trên phạm vi cả tỉnh Nam Định về tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí