Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Tầm quan trọng của lãnh đạo cấp trung ở doanh nghiệp Việt Nam
Nhan đề dịch tiếng anh The importance role of middle-level leaders in Vietnamese enterprises
Tác giả cá nhân Lê Văn Thuận
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Tạp chí Công Thương
Tóm tắt tiếng anh In the success of businesses, besides the great role of the top leaders, there is a significant force to contribute, that is the middle leaders, with the role of the link between the strategic vision of senior leadership and the people who directly implement it. Therefore, improving the leadership capacity for businesses is considered the author's practical subject for research.
Số 11
Đặc trưng số lượng 304-307
Lĩnh vực KHCN 50202. Kinh doanh và quản lý, 50402. Nhân khẩu học
Từ chuẩn/từ khóa Lãnh đạo; Năng lực lãnh đạo; Cấp trung; Doanh nghiệp; Giải pháp nâng cao
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý Việt Nam
Từ khóa tiếng anh Importance role; Middle-level leaders; Vietnamese enterprises