Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng giáo viên: kinh nghiệm thực tế tại khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ
Nhan đề dịch tiếng anh Using ICT in teachers' professional development: A practical experience from School of Education, Can Tho University
Tác giả cá nhân Bùi Lê Diễm; Nguyễn Văn Nở; Hồ Thị Thu Hồ; Trần Trung Tính; Bùi Lê Diễm Trang
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tóm tắt tiếng anh
This paper proposes a number of teaching aids and tools to promote the application of information and communication technolog in the regular fostering of teachers and administrators from grade schools to enhance the efficiency in innovating training methods. WebQuest is a modern teaching methodology, built on the basis of new teaching tools (e.g. information technology and the Internet) through free, simple and easy-to-use online tools such as Google’s G Suite for education, OKMindmap, Scratch, Moodle and Facebook. WebQuest is used as a blended learning method to serve the needs of educational reform from one-way transmission, teacher-centered education to student-centered teaching, project-based learning to stimulate creative thinking and active self-learning of learners. Feeback from the learners is positive to the practices at School of Education in Can Tho University. This suggests that this teaching methodology is effective in fostering teacher professional development.
Số 7C
Đặc trưng số lượng 130-137
Lĩnh vực KHCN 50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Từ chuẩn/từ khóa Bồi dưỡng; Chuyên môn; Giáo viên; G. Suite; OKMindmap; Scratch; WebQuest
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh G Suite; OKMindmap; Scratch; WebQuest; Teacher