Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng giáo viên: kinh nghiệm thực tế tại khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Bùi Lê Diễm; Nguyễn Văn Nở; Hồ Thị Thu Hồ; Trần Trung Tính; Bùi Lê Diễm Trang
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tóm tắt tiếng anh
Số 7C
Đặc trưng số lượng 130-137
Lĩnh vực KHCN 50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Từ chuẩn/từ khóa Bồi dưỡng; Chuyên môn; Giáo viên; G. Suite; OKMindmap; Scratch; WebQuest
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh