Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Mức độ tập trung vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Ngô Mỹ Trân; Lê Thị Trang
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tóm tắt tiếng anh
Số 7D
Đặc trưng số lượng 138-145
Lĩnh vực KHCN 50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Từ chuẩn/từ khóa Giá trị thị trường; GMM; Hiệu quả hoạt động; Mức độ tập trung vốn; Tỷ lệ sở hữu
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh