Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Mức độ tập trung vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề dịch tiếng anh The impact of ownership concentration and board ownership on the performance of firms listed in Ho Chi Minh stock exchange
Tác giả cá nhân Ngô Mỹ Trân; Lê Thị Trang
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tóm tắt tiếng anh
This research was aimed to investigate the impact of ownership concentration and board ownership on the performance of firms listed in Ho Chi Minh stock exchange. The data were collected from 287 non-financial listed firms in the period from 2011 to 2015. The generalized method of moments is used to analyze the data. The results indicated that ownership concentration enhanced the performance of non-financial firms listed in terms of market value as well as accounting performance. However, there was no statistical evidence on the impact of board ownership on firm performance. Besides, the higher leverage was found to reduce the performance of listed firms. In addition, listed firms which had good growth rates, large size and high annual fixed asset investment rate were statistically associated with higher market value and better accounting performance.
Số 7D
Đặc trưng số lượng 138-145
Lĩnh vực KHCN 50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Từ chuẩn/từ khóa Giá trị thị trường; GMM; Hiệu quả hoạt động; Mức độ tập trung vốn; Tỷ lệ sở hữu
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh Stock; Ownership concentration; Generalized method of moments