Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng
Nhan đề dịch tiếng anh Economic efficiency of shrimp farming in the coastal areas of Soc Trang province
Tác giả cá nhân Nguyễn Thùy Trang; Huỳnh Việt Khải; Võ Hồng Tú
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tóm tắt tiếng anh
Transformation of agricultural production system in coastal areas is an indispensable trend in the climate change context, specifically from sugarcane to mono-shrimp farming with higher profit expectations. Face-to-face interviews were conducted with 90 farmers who have recently transformed from sugarcane cultivation to shrimp production in Cu Lao Dung district, Soc Trang province in order to estimate the economic efficiency to provide empirical evidences for policy makers. The results showed that the average profit was 452 million VND/ha/season. However, there was large variation in profits among the shrimp farmers, which in part reflected the risk in shrimp production. The results also showed that the returns to scale are increasing. The average economic efficiency of shrimp farming was 80.82%, and there was a great variation in economic efficiency among shrimp farmers. It was also found that the total economic loss due to economic inefficiency or the total cost that shrimp farmers could reduce was 102 million VND/ha/season.
Số 7D
Đặc trưng số lượng 146-154
Lĩnh vực KHCN 50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Từ chuẩn/từ khóa Mía; Tôm; Chuyển đổi; Mô hình; Nuôi trồng thủy sản; Hiệu quả kinh tế
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh Economic; Shrimp farming; Sugarcane; Coastal areas; Soc Trang province