Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực lữ hành tại thành phố Cần Thơ...
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Huỳnh Trường Huy; Chung Văn Giang
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học (Đại học Cần Thơ)
Tóm tắt tiếng anh
Số 7D
Đặc trưng số lượng 155-163
Lĩnh vực KHCN 50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Từ chuẩn/từ khóa Năng lực nghề nghiệp; Nhân viên; Lữ hành
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý Cần Thơ
Từ khóa tiếng anh