Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Trung Quốc với hợp tác Lan Thương - MeKong: thực trạng và triển vọng.
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Đỗ Tiến Sâm; Đinh Hữu Thiện
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2019
Nguồn trích Thông tin Khoa học xã hội
Tóm tắt tiếng anh
Số 6
Đặc trưng số lượng 3-12
Lĩnh vực KHCN 50601. Khoa học chính trị
Từ chuẩn/từ khóa Trung Quốc; Lan Thương - Mekong; Hợp tác quốc tế
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh