Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Lượng giá tổn hại môi trường đối với 02 phương án tuyến đường giao thông Ba Chẽ, Hạ Long
Nhan đề dịch tiếng anh Enviromental cost for 2 different highwayplan at Ba Che - Ha Long
Tác giả cá nhân Ngô Trà Mai
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2018
Nguồn trích Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)
Tóm tắt tiếng anh This article mentioned the usage of Cost Benefit Analysis (CBA) to calculate the benefits and detriments of the environment when choosing between 2 plans for Ba Che – Ha Long highway. The first plan is 18.39 km long, with 6.2 km cut straight through Dong Son – KyThuong natural reserve, the area of forest taken is 65.4 ha. The second plan has the length of 21.07 km take the detour around the reserve, the area of forest taken is reduced to 56.57 ha. In 6 different categories selected to measure environmental cost, results show: (1) Erosion and biodiversity reduction at the second plan is less than that of the first plan is about 13.24-124 million vnd. (2) About water regulator, preserve and carbon absorption, increase land fertile and scenery preserve the second plan all have better result than the first, the cost difference is about 15.2-250 million vnd depend on the category. In conclusion, based on the benefit and negatives impacts on the environment, the second plan is the better one. This is the basics for the government to decide which plan to choose to both increase the development of the economy and also reduce the harmful effects to the environment.
Số 5
Đặc trưng số lượng 3-8
Lĩnh vực KHCN 50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Từ chuẩn/từ khóa Lượng giá; Chi phí; Đường giao thông; Khu bảo tồn; Rừng tự nhiên; Tổn hại môi trường
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý Quảng Ninh
Từ khóa tiếng anh Cost-benefit; Highway: Natural reserve; Jungle; Environment