Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Tư vấn phát triển giao thông vận tải
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ trưởng Lê Thu Huyền
Đơn vị cũ
Điện thoại (04).3766 6496
Fax 04.3766 4496
Email daotao@tranconcen.edu.vn
Website http://www.tranconcen.edu.vn
Địa chỉ Phòng 302 nhà A9 - Đại học Giao thông vận tải - Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị