Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Cao đẳng nghề Trà Vinh
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND Tỉnh Trà Vinh
Thủ trưởng Ngô Văn Hựu
Đơn vị cũ
Điện thoại 0743746354
Fax
Email
Website
Địa chỉ Ấp Vĩnh Yên xã Long Đức - Trà Vinh
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị