Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trường Cao đẳng Y tế Huế
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND Tỉnh Thừa Thiên–Huế
Thủ trưởng Nguyễn Văn Tuấn
Đơn vị cũ Trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543822414, 0234 3848068
Fax
Email cdythue@cdythue.edu.vn
Website www.cdtyhue.edu.vn
Địa chỉ 01 Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế - Thừa Thiên Huế
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị