Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND Tỉnh Thừa Thiên–Huế
Thủ trưởng Hồ Văn Thành
Đơn vị cũ
Điện thoại 0543822179
Fax 0234 - 3833584
Email cdsp@thuathienhue.gov.vn
Website www.cdsphue.edu.vn
Địa chỉ 123 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị