Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348107

2018-063-33/KQNC

Đánh giá và đề xuất định hướng phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà

UBND Tỉnh Lâm Đồng

Cơ sở

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

04/2016

11/2017

2018

Lâm Hà

31

1. Mục tiêu:

Xác định tính thích ứng và hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà. Trên cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học để định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo.

2. Nội dung thực hiện:

- Điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà.

- Điều tra diện tích, năng suất, sản lượng, đất đai, sâu bệnh hại, chi phí sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ, điện, nước, giao thông, những khó khăn, thuận lợi của các các hộ dân… liên quan đến sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Lâm Hà.

- Khảo sát tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ hồ tiêu tại tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Gia Lai, tỉnh Lâm Đồng .

- Khảo sát thị trường tiêu thụ hồ tiêu TP. Hồ Chí Minh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ cây hồ tiêu qua các nguồn (mạng internet, báo, đài…).

- Tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của cây hồ tiêu.

- Đánh giá, so sánh hiệu quả kinh tế giữa cây hồ tiêu với cây cà phê, cây chè, cây dâu tằm (kế thừa số liệu kinh tế- xã hội huyện Lâm Hà giai đoạn 2011 - 2015).

- Kiến nghị, đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây hồ tiêu trong cơ cấu hợp lý cây trồng trên địa bàn huyện để phát triển bền vững cây hồ tiêu giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo, bao gồm các giải pháp về: quy hoạch, chính sách (vốn, đào tạo nghề, cơ chế hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật), hợp tác trong sản xuất; chế biến, tiêu thụ.

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng

LDG-2018-033