Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348076

2018-063-37/KQNC-CS

Đánh giá hiệu quả lợi ích xã hội của dự án xử lý nước thải tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND Tỉnh Lâm Đồng

Cơ sở

10509. Các khoa học môi trường

04/2015

05/2016

2016

Lâm Đồng

81

Đề tài nghiên cứu “Hiệu quả lợi ích xã hội dự án xử lý nước thải của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ”được tiến hành tại tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 05/2016 . Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích chi phí đầu tư và vận hành của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng; định giá trị lợi ích của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng dựa vào phương pháp định giá ngẫu nhiên; và dựa trên kết quả phân tích lợi ích và chi phí để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án xây
dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế tại tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Ứng dung khoa học và công nghệ Lâm Đồng

LDG-2018-037