Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039091

Đánh giá tác động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

40505. Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản

01/06/2015

31/03/2017

Xác định sự phân bố của thủy sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đánh giá tác động của các loài thủy sinh vật ngoại lai có lợi và có hại chủ yếu đến môi trường sống của các loài thủy sinh vật bản địa và đề ra giải pháp quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lại này.

Không xác định