Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038935

Thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thủy sản tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012-2015

Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

40599. Khoa học công nghệ thuỷ sản khác

08/2013

12/2016

Phạm vi triển khai, liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra.

Không xác định