Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231273

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định” dùng cho các sản phẩm nông nghiệp sạch của Hiệp hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

50202. Kinh doanh và quản lý

02/2019

12/2020

- Xác lập quyền NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định” dùng cho các sản phẩm nông nghiệp sạch Hiệp hội.
- Xây dựng các điều kiện, hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ quản lý, khai thác và phát triển NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định”.
- Triển khai thí điểm và hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mai nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm mang NHTT “Hiệp hội nông nghiệp sạch Nam Định”