Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231125

Nghiên cứu xử lý nước thải ao nuôi tôm thâm canh bằng công nghệ sinh học

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

07/2019

07/2021

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng ngành nuôi tôm; thực trạng ô nhiễm do nước thải ao nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các biện pháp xử lý nước thải ao nuôi tôm đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Nội dung 2: Xây dựng cơ sở khoa học và nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo có dòng chảy ngầm theo chiều ngang sử dụng thực vật thủy sinh là cỏ Nến và cây Sậy.
Nội dung 3: Xây dựng ao nuôi tôm thử nghiệm lấy nước thải sử dụng cho mô hình đất ngập nước kiến tạo.
Nội dung 4: Xây dựng mô hình xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo có dòng chảy ngầm theo chiều ngang, sử dụng thực vật thủy sinh là cỏ Nến hoặc cây Sậy;  đánh giá hiệu quả xử lý.
Nội dung 5: Xây dựng mô hình thực tế xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo với các điều kiện thích hợp thông qua đánh giá từ mô hình PTN.
Nội dung 6: Viết báo cáo tổng kết.
Nội dung 7: Tổ chức hội thảo khoa học.