Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347994

Đánh giá kỹ năng thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân tỉnh Bến Tre

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2019

03/2020

Nội dung 1: Khảo sát và đánh giá thực trạng ảnh hưởng của BĐKH đến SXNN tại tỉnh Bến Tre.
Nội dung 2: Khảo sát đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng của BĐKH đến kỹ năng thích ứng của nông dân trong SXNN tại Bến Tre.
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng thích ứng của nông dân với BĐKH trong SXNN tại Bến Tre và kiểm chứng các giải pháp này.
Nội dung 4: báo cáo và sơ kết.
Nội dung 5: báo cáo tổng kết đề tài.