Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1108242

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tỉnh Ủy

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

09/2019

09/2020

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng đề cương.
Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở lý luận về thực hiện các mô hình kiêm nhiệm cấp cơ sở ở Việt Nam.
Nội dung 3: Điều tra, khảo sát việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm cấp cơ sở tỉnh Bến Tre thời gian qua.
Nội dung 4: Đánh giá việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm và thực trạng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp cơ sở tại tỉnh Bến Tre.
Nội dung 5: Nghiên cứu, khảo sát mô hình thực tế và kinh nghiệm của tỉnh bạn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và thực hiện mô hình kiêm nhiệm cấp cơ sở.
Nội dung 6: Đề xuất những mô hình, hướng sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.
Nội dung 7: Tổng kết, đánh giá.