Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1108225

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và xây dựng giải pháp, chính sách phát triển doanh nghiệp của tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

08/2019

08/2020

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng đề cương.
Nội dung 2: Đánh giá chính sách tác động đến hoạt động doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Bến Tre.
Nội dung 3: Điều tra, khảo sát thực trạng quản trị doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.
Nội dung 4: Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị doanh nghiệp của tỉnh Bến Tre theo mô hình SWOC.
Nội dung 5: Xây dựng một số mô hình quản trị doanh nghiệp gắn với đặc thù tỉnh Bến Tre.
Nội dung 6. Xây dựng chương trình tập huấn và kế hoạch triển khai chương trình về nâng cao năng lực cho phát triển quản trị doanh nghiệp.
Nội dung 7: Xây dựng các giải pháp, chính sách kiến tạo và phát triển quản trị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Nội dung 8: Tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu để xây dựng báo cáo tổng thể đề tài.