Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1108159

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm xây dựng bền vững nông thôn mới tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

04/2019

04/2020

- Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới.
- Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm thực hiện nhóm tiêu chí Quy hoạch.
- Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất.
- Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm thực hiện nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường.
- Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm thực hiện nhóm tiêu chí hệ thống chính trị.