Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478782

04/ĐTKHVP-2019

Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc. (MS: 04/ĐTKHVP-2019)

Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

01/2019

12/2019

 Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận về công tác tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế và sự cần thiết phải sắp xếp các tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2019.
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.