Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348010

13/ĐTKHVP-2019

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (MS:13/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

03/2019

12/2019

Nội dung 1: Tổng quan về hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ, thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra KH&CN và thanh tra chuyên ngành KH&CN.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra chuyên ngành về KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung 3: Đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&CN Vĩnh Phúc trong thời gian tới.