Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347993

14/ĐTKHVP-2019

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (MS:14/ĐTKHVP-2019)

Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

03/2019

12/2019

 Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận về giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục, đào tạo, giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2019.
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.