Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348113

23/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, điều kiện đặc thù và đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc (MS:23/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

03/2019

12/2020

 Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.
Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế và điều kiện đặc thù trong phát triển ngành nông nghiệp của 09 huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Nội dung 3: Xác định danh mục, đánh giá hiện trạng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 09 huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Nội dung 4: Đề xuất nhóm giải pháp KH&CN phù hợp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và điều kiện đặc thù trong phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 09 huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Nội dung 5: Xây dựng 09 chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo chuỗi giá trị góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới cho 09 huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.