Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1281600

33/ĐTKHVP-2019

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hành vi ăn uống lành mạnh ở trẻ em tiểu học béo phì tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018-2019. (MS:33/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

03/2019

10/2020

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận về tình trạng béo phì ở trẻ em tiểu học, các yếu tố liên quan và mô hình thúc đẩy hành vi ăn uống lành mạnh ở trẻ em tiểu học béo phì - mô hình sinh học Bronfenbrenner, 2005.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng béo phì ở trẻ em tiểu học và các yếu tố nguy cơ có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung 3: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thúc đẩy hành vi ăn uống lành mạnh ở trẻ em tiểu học béo phì (mô hình sinh học Bronfenbrenner, 2005) theo phương pháp định tính và định lượng.
Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để nhân rộng mô hình thúc đẩy hành vi ăn uống lành mạnh ở trẻ em tiểu học béo phì (mô hình sinh học Bronfenbrenner, 2005).