Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1125435

05/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, liên kết, xúc tiến chuyển giao thương mại trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc. (05/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

03/2019

12/2019

 - Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan lý luận về Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, liên kết, xúc tiến chuyển giao thương mại trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung 2. Đánh giá thực trạng hoạt động của một số Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến trong nước và của Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc từ khi bắt đầu hoạt động đến nay.
- Nội dung 3. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, liên kết, xúc tiến chuyển giao thương mại trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.