Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1281556

35/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. (MS:35/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

03/2019

12/2019

 Nội dung 1: Phân tích, đánh giá tổng quan về nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo nghề chất lượng cao.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.