Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1468276

19/ĐTKHVP-2019

Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm hàng hóa ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

03/2019

12/2019

 Tổng quan cơ sở lý luận về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa.
Đánh giá giá thực trạng hoạt động xây dựng, công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở và công tác đánh giá, công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở và đánh giá, công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hóa.