Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231208

20/ĐTKHVP-2019

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trược tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 (20/ĐTKHVP-2019)

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh/ Thành phố

6. Khoa học nhân văn

03/2019

12/2019

Nghiên cứu tổng quan, cơ sở lý luận về thu hút đầu tư trực tiếp trong nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2018
Đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025