Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347992

Lịch sử ngành Hậu cần – Kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh (1945 – 2015)

UBND Tỉnh Tây Ninh

Cơ sở

60101. Lịch sử Việt Nam

05/2018

05/2020

Mở đầu:  Những yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng, hoạt động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh.
Chuyên đề 1: Địa lý quân sự, đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội.
Chuyên đề 2: Truyền thống bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong lực lượng vũ trang yêu nước ở Tây Ninh trước 1945.
Nội dung 1: Hậu cần - Kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
Chuyên đề 3: Bước đầu hình thành ngành Hậu cần - Kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu chống thực dân Pháp tái chiếm Tây Ninh và xây dựng căn cứ địa – hậu phương kháng chiến (1945 – 1946).
Chuyên đề 4: Xây dựng tiềm lực về Hậu cần - Kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ chống chính sách bình định của thực dân Pháp (1947 – 1950).
Chuyên đề 5: Phát triển toàn diện ngành hậu cần - kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh, phục vụ nhiệm vụ bám trụ chiến đấu, phát triển chiến tranh du kích và phối hợp với chiến trường chính (1951 – 1954).
Nội dung 2: Hậu cần - Kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
Chuyên đề 6: Xây dựng căn cứ địa, từng bước tổ chức lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đấu tranh chính trị và xây dựng các đơn vị vũ trang tiến tới Đồng khởi (1954-1960). 
Chuyên đề 7: Xây dựng lực lượng hậu cần - kỹ thuật trong tổ chức quân sự địa phương và các đơn vị vũ trang, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” tại chiến trường Tây ninh (1961 – 1965).
            Chuyên đề 8: Ngành hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965-1968).
            Chuyên đề 9: Căn cứ địa cách mạng và vành đai diệt Mỹ ở Tây Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).
            Chuyên đề 10: Kiện toàn tổ chức hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu chống địch phản kích lên biên giới và thực hiện cuộc tiến công chiến lược năm 1972 (1969-1972).
            Chuyên đề 11: Phát triển toàn diện ngành hậu cần - kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh, phối hợp với hậu cần – kỹ thuật của trên phục vụ nhiệm vụ chiến đấu chống địch vi phạm Hiệp định Paris, tạo thế tạo lực và tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1975 tại Tây Ninh.
Nội dung 3: Hậu cần - Kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1989).
            Chuyên đề 12: Sắp xếp lại ngành hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh, phục vụ nhiệm vụ quân quản, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia phát triển kinh tế (1975-1977).
            Chuyên đề 13: Hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979).
Chuyên đề 14: Hậu cần - Kỹ thuật lực lượng vũ trang vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại địa bàn tỉnh vừa làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1979 -1989).
Nội dung 4: Hậu cần - Kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh phục vụ nhiệm vụ xây dựng đơn vị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời kỳ hội nhập và phát triển (1990-2015).
             Chuyên đề 15: Kiện toàn tổ chức hậu cần - kỹ thuật sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, phục vụ nhiệm vụ xây dựng đơn vị và công tác quân sự quốc phòng địa phương (1990-2000).
            Chuyên đề 16: Hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2000-2010).
      Chuyên đề 17: Phát huy sức mạnh tổng hợp của ngành hậu cần - kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời kỳ hội nhập và phát triển (2010-2015).
Nội dung 5: Kết luận và phụ lục.
Chuyên đề 18: Đặc điểm công tác hậu cần-kỹ thuật thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong 70 năm xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.
Chuyên đề 19: Bài học kinh nghiệm công tác hậu cần-kỹ thuật thuật lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh.
Chuyên đề 20: Phụ lục (sơ đồ, thành tích khen thưởng, danh sách kèm ảnh chân dung cán bộ lãnh đạo chỉ huy ngành hậu cần-kỹ thuật thuật lực lượng vũ trang tỉnh, ảnh tư liệu).