Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280257

ĐT-2019-40502-ĐL1

Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskal, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

40504. Nuôi trồng thuỷ sản

10/2019

04/2022

Nội dung 1 : Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá bè đưng           
Công việc 1: Nghiên cứu lựa chọn chế độ cho ăn phù hợp (số lần ăn trong ngày)
Công việc 2: Nghiên cứu lựa chọn kích thước giống thả phù hợp
Công việc 3: Nghiên cứu lựa chọn mật độ thả giống phù hợp
Công việc 4: Chăm sóc, theo dõi sinh trưởng, tỷ lệ sống, môi trường và bệnh
Công việc 5: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi
Nội dung 2: Triển khai thực nghiệm và hiệu chỉnh quy trình
Công việc 6: Triển khai mô hình tại hộ dân và doanh nghiệp
Công việc 7: Chăm sóc, theo dõi sinh trưởng, tỷ lệ sống, môi trường, bệnh và tách đàn đối với các lồng nuôi có tỷ lệ phân đàn lớn (Hệ số phân đàn ≥30%).
Công việc 8: Thu hoạch, đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi
Công việc 9: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi
Nội dung 3 : Đào tạo, Tập huấn, Chuyển giao công nghệ           
Công việc 10: Đào tạo Thạc sĩ, đào tạo kỹ thuật- chuyển giao công nghệ cho các cơ sở nuôi
Công việc 11: Tập huấn kỹ thuật cho 60 người dân
Công việc 12: Hội thảo kết quả đề tài