Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280144

ĐT-2018-599-CT

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

599. Khoa học xã hội khác

03/2019

09/2020

Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề lý luận về sản phẩm du lịch đặc thù;
Nội dung 2: Hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hoà;
Nội dung 3: Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hoà;
Nội dung 4: Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cho phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hoà