Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280133

ĐT-2019-599-CT

Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa

Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam

Tỉnh/ Thành phố

599. Khoa học xã hội khác

09/2019

11/2020

Nội dung 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng;
Nội dung 2: Hệ thống các tiêu chí đánh giá mức độ bền vững của du lịch dưới góc độ có sự tham gia của cộng đồng;
Nội dung 3: Kinh nghiệm của quốc tế và trong nước về phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng, những bài học cho tỉnh Khánh Hòa;
Nội dung 4: Thực trạng hoạt động của mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm du lịch;
Nội dung 5: Những vấn đề đặt ra đối với sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch nói chung và những mô hình phát triển du lịch bền vững hiện nay tại Khánh Hòa;
Nội dung 6: Xây dựng 02 mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng;
Nội dung 7: Giải pháp khả thi vận hành các mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa;