Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280126

ĐT-2019-50499-CT

Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tài chính

Tỉnh/ Thành phố

50499. Xã hội học khác

10/2019

04/2021

Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Khánh Hòa;
Nội dung 2: Thực trạng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2012 - 2018;
Nội dung 3: Đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;