Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280130

Giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

01/2020

01/2021

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh.
2. Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng về mức độ thiệt hại, việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và dự báo thời điểm tái đàn tại tỉnh Bến Tre.
3. Nội dung 3: Hiện trạng chăn nuôi heo và một số nguy cơ gây ra bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.
4. Nội dung 4: Xây dựng quy trình phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.
5. Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước về việc phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre.
6. Nội dung 6: Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả nghiên cứu và nhân rộng kết quả đề tài.
7. Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết.