Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039022

30224. Tâm thần học

BB

Khảo sát tình hình bệnh nhân trầm cảm được điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I năm 2016

Survey on the situation of depression inpatients treated at the Central Psychiatric Hospital I in 2016

Y dược lâm sàng 108

2017

8

191-197

1859-2872

Khảo sát tình hình ở 154 bệnh nhân trầm cảm được điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I năm 2016. Kết quả cho thấy giai đoạn trầm cảm có 88 bệnh nhân, chiếm 57,14%, trầm cảm tái diễn có 49 bệnh nhân, chiếm 31,82% và rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn trầm cảm có 17 bệnh nhân, chiếm 11,39%. Trầm cảm nhẹ chiếm 7,14%, trầm cảm vừa 33,77%, trầm cảm nặng không loạn thần chiếm 28,57% và trầm cảm nặng có loạn thần chiếm 30,52%. Nhóm tuổi 16-25 và đã kết hôn chiếm tỷ lệ cao nhất là 38,31% và 55,19%. Tính hay lo lắng trong cuộc sống chiếm tỷ lệ cao 35,71%, tính kín đáo, ít thổ lộ san sẻ chiếm 15,58%.

The paper examines the situation in 154 depressed inpatient treated at the Central Mental Hospital I in 2016. The results showed that depression had 88 patients, accounting for 57.14%, depression There are 49 patients, accounting for 31.82% and bipolar disorder currently has 17 patients, accounting for 11.39%. Light depression accounts for 7.14%, depression is only 33.77%, severe depression is not psychotic, accounting for 28.57% and severe depression has psychosis accounting for 30.52%. The age group 16-25 and married account for the highest percentage of 38.31% and 55.19%. The worry in life accounts for a high rate of 35.71%, the discreetness, the low level of road sharing accounts for 15.58%.

CVv 337