Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038999

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Tạo động lực cho nhân lực chất lượng cao tại Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Creating motivation for high quality human resources at UDIC Urban Infrastructure Development Investment Corporation

Tạp chí Công Thương

2018

11

308-315

0866-7756

Cạnh tranh nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang là chủ đề quan trọng cho sự tồn tại, phát triển của các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nói riêng hiện đang đứng trước tình thế ngày càng khó khăn: Một mặt, là sự cần thiết phải tạo động lực cho nhân lực có chất lượng thông qua các hoạt động lương, thưởng, đào tạo bồi dưỡng nghề nghiệp, tạo cơ hộ thăng tiến, để họ phát huy được hết khả năng của mình, giữ chân họ lâu dài...; Mặt khác, doanh nghiệp cũng ý thức được rằng, chi phí đầu tư cho các hoạt động trên cũng như cơ hộ thăng tiến tại doanh nghiệp cần phải được cân đối và giảm dần do tác động của tái cấu trúc trong bối cảnh mới.

Competition for human resources, especially high-quality human resources, has been an important topic for the existence and development of businesses in the context of globalization and the 4.0 industrial revolution. Enterprises in general and UDIC Urban Infrastructure Development Investment Corporation - One-member limited liability company in particular are currently facing an increasingly difficult situation: On the one hand, is the need to create motivation for quality human resources through salary, bonus, career training, and promotion opportunities, so that they can develop to their full potential, keep them in the long term ...; On the other hand, businesses are well aware that the investment costs for the above activities as well as the promotion opportunities at the enterprises need to be balanced and reduced due to the impact of restructuring in the new context.

TTKHCNQG, CVv 146