Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039059

599. Khoa học xã hội khác

BB

Giải pháp quản lý du lịch đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn đến năm 2030

Solutions for tourism management in the Mekong Delta with a vision to 2030

Tạp chí Công Thương

2018

11

316-321

0866-7756

Quản lý du lịch đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa và sớm hình thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Luật Du lịch và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, là yêu cầu có tính khách quan, nhằm xây dựng, khai thác tiềm năng vốn có của vùng. Vì vậy, cần xác định các giải pháp đồng bộ và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, phấn đấu đến năm 2030 đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn về du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Bài viết này sẽ tập trung bàn về các giải pháp quản lý du lịch đồng bằng sông Cửu Long với tầm nhìn đến năm 2030.

Tourism management of the Mekong Delta in the context of accelerating industrialization and early formation of a key economic sector in the period of 2020 and a vision to 2030 in the spirit of Resolution No. 08 of the Politburo, the Law on Tourism and Decision of the Prime Minister Approving the Master Plan for tourism development in the Mekong Delta up to 2020 and a vision to 2030, is an objective requirement to build and exploit potentials inherent energy of the region. Therefore, it is necessary to identify synchronous solutions and organize the implementation with high determination, striving to become one of the major tourist centers of the country and the Southeast Asia region by 2030. This article will focus on the tourism management solutions in the Mekong Delta with a vision to 2030.

TTKHCNQG, CVv 146