Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038915

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Đổi mới marketing để nâng cao năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp Việt Nam

Innovating marketing to improve competitiveness in Vietnamese businesses

Tạp chí Công Thương

2018

11

395-401

0866-7756

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng đổi mới marketing để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên gia, bài viết chỉ ra những thành tựu của công cuộc đổi mới marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp Việt Nam những năm gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đổi mới marketing tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tồn tại một vài hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đổi mới marketing nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

The paper focuses on the current situation of marketing innovation to enhance the competitiveness of Vietnamese businesses today. Through the method of expert interviews, the article points out the achievements of the marketing innovation to improve the competitiveness of Vietnamese enterprises in recent years. However, besides the achieved results, marketing innovation in Vietnamese enterprises still has some limitations, negatively affecting the building and development of competitiveness of enterprises. Based on the research results, the article proposes a number of solutions to improve the effectiveness of marketing innovation to improve the competitiveness of Vietnamese enterprises in the future.

TTKHCNQG, CVv 146