Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039047

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Quản lý dịch vụ bảo hiếm phi nhân thọ trên địa bàn tinh Bắc Giang - Thực trạng và giải pháp

Management of non-life insurance services in Bac Giang province - Situation and solutions

Tạp chí Công Thương

2018

11

422-428

0866-7756

Bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia nói chung, của từng địa phương tại mỗi quốc gia nói riêng. Vai trò này thể hiện thông qua việc ổn định kinh tế, giảm thiểu thiệt hại và phòng ngừa rủi ro cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm trong xã hội khi không may gặp rủi ro; Góp phần cung cấp một lượng vốn đáng kể cho nền kinh tế, thông qua các hoạt động đầu tư trở lại nền kinh tế; Góp phần tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội... Bài viết đề cập đến một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ; Thực trạng quản lý nhà nước đốì với dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025.

Non-life insurance is increasingly playing an important role in the development of a country in general and each locality in each country in particular. This role is expressed through economic stability, minimizing losses and preventing risks for organizations and individuals participating in social insurance when they are unfortunately at risk; Contribute to providing a significant amount of capital to the economy, through investments in the economy; Contributing to creating jobs and ensuring social security ... The article deals with some basic theoretical issues about state management of non-life insurance services; State management situation with non-life insurance services in Bac Giang province; A number of solutions to perfect state management of non-life insurance services in Bac Giang province to 2025.

TTKHCNQG, CVv 146