Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348041

50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

BB

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng giáo viên: kinh nghiệm thực tế tại khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ

Using ICT in teachers' professional development: A practical experience from School of Education, Can Tho University

Khoa học (Đại học Cần Thơ)

2018

7C

130-137

1859-2333

Bài viết đề xuất một số công cụ và phương tiện dạy học nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để nâng cao hiệu quả trong đổi mới phương pháp đào tạo. Trong đó, WebQuest là một phương pháp dạy học hiện đại, được xây dựng trên cơ sở phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và internet thông qua các công cụ trực tuyến, miễn phí, đơn giản và dễ dùng như bộ G Suite cho giáo dục của Google, OKMindmap, Scratch, Moodle và Facebook. WebQuest dùng làm phương pháp dạy học pha trộn (blended learning) để phục vụ nhu cầu cải cách giáo dục từ kiểu truyền thụ một chiều, thầy đọc trò chép sang phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án nhằm khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo và tính tích cực chủ động của người học. Kết quả thực nghiệm tại khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ cho thấy sự phản hồi tích cực từ người học. Điều này phần nào phản ánh hiệu quả của phương pháp dạy học WebQuest này trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

This paper proposes a number of teaching aids and tools to promote the application of information and communication technolog in the regular fostering of teachers and administrators from grade schools to enhance the efficiency in innovating training methods. WebQuest is a modern teaching methodology, built on the basis of new teaching tools (e.g. information technology and the Internet) through free, simple and easy-to-use online tools such as Google’s G Suite for education, OKMindmap, Scratch, Moodle and Facebook. WebQuest is used as a blended learning method to serve the needs of educational reform from one-way transmission, teacher-centered education to student-centered teaching, project-based learning to stimulate creative thinking and active self-learning of learners. Feeback from the learners is positive to the practices at School of Education in Can Tho University. This suggests that this teaching methodology is effective in fostering teacher professional development.

TTKHCNQG, CVv 403