Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478976

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

BB

Mức độ tập trung vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

The impact of ownership concentration and board ownership on the performance of firms listed in Ho Chi Minh stock exchange

Khoa học (Đại học Cần Thơ)

2018

7D

138-145

1859-2333

Bài viết nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ tập trung vốn đến hiệu quả hoạt động công ty, sử dụng số liệu thu thập từ 287 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 - 2015. Phương pháp generalized method of moments (GMM) được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tập trung vốn làm gia tăng giá trị thị trường và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính, tuy nhiên không có bằng chứng thống kê cho thấy tỷ lệ sở hữu cổ phần của hội đồng quản trị có tác động đến giá thị trường và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng nợ vay càng cao càng làm giảm giá trị thị trường cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy các công ty niêm yết có tốc độ tăng trưởng tốt, quy mô lớn và tỷ lệ đầu tư tài sản cố định hàng năm cao có giá trị thị trường và hiệu quả hoạt động tốt hơn.

This research was aimed to investigate the impact of ownership concentration and board ownership on the performance of firms listed in Ho Chi Minh stock exchange. The data were collected from 287 non-financial listed firms in the period from 2011 to 2015. The generalized method of moments is used to analyze the data. The results indicated that ownership concentration enhanced the performance of non-financial firms listed in terms of market value as well as accounting performance. However, there was no statistical evidence on the impact of board ownership on firm performance. Besides, the higher leverage was found to reduce the performance of listed firms. In addition, listed firms which had good growth rates, large size and high annual fixed asset investment rate were statistically associated with higher market value and better accounting performance.

TTKHCNQG, CVv 403