Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478835

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

BB

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng

Economic efficiency of shrimp farming in the coastal areas of Soc Trang province

Khoa học (Đại học Cần Thơ)

2018

7D

146-154

1859-2333

Chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp vùng ven biển đang diễn ra như một xu hướng tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cụ thể từ mía sang mô hình chuyên tôm với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn. Do vậy, nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở phỏng vấn trực tiếp 90 hộ nông dân nuôi tôm đã chuyển đổi từ mô hình trồng mía tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng nhằm đánh giá thực trạng sản xuất, cụ thể phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình chuyển đổi này nhằm cung cấp minh chứng cho các nhà hoạch định chính sách. Kết quả nghiên cứu về thực trạng nuôi tôm của nông hộ cho thấy lợi nhuận trung đạt 452 triệu đồng/ha/vụ và có sự dao động lớn giữa các nông hộ do rủi ro trong quá trình sản xuất. Hiệu suất kinh tế theo quy mô của nông hộ nuôi tôm là tăng dần. Hiệu quả kinh tế trung bình của nông hộ nuôi tôm là 80,82% và có sự biến động lớn giữa các hộ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chi phí mất đi do không đạt hiệu quả về kinh tế hay nói cách khác là chi phí mà nông hộ nuôi tôm có thể giảm trung bình là 102 triệu đồng/ha/vụ.

Transformation of agricultural production system in coastal areas is an indispensable trend in the climate change context, specifically from sugarcane to mono-shrimp farming with higher profit expectations. Face-to-face interviews were conducted with 90 farmers who have recently transformed from sugarcane cultivation to shrimp production in Cu Lao Dung district, Soc Trang province in order to estimate the economic efficiency to provide empirical evidences for policy makers. The results showed that the average profit was 452 million VND/ha/season. However, there was large variation in profits among the shrimp farmers, which in part reflected the risk in shrimp production. The results also showed that the returns to scale are increasing. The average economic efficiency of shrimp farming was 80.82%, and there was a great variation in economic efficiency among shrimp farmers. It was also found that the total economic loss due to economic inefficiency or the total cost that shrimp farmers could reduce was 102 million VND/ha/season.

TTKHCNQG, CVv 403